IT-Clinic
บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

จำนวนเครื่องที่รอรับบริการ 13
วันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาทำการ 8:30 - 16:30
สถานที่ให้บริการ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 202

ระบุ Order number เพื่อติดตามสถานะการดำเนินการ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English