สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จับเป็นร้อยปล่อยเป้นล้าน ครั้งที่ 6

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
26 ตุลาคม 2559

สวทล.ร่วมโครงการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ "จับเป็นร้อย ปล่อยเป็นล้าน" โดยนำหอยหวานจากงานวิจัย จำนวน 10,000 ตัว เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดข่าว

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English