สวทล.จัดกิจกรรม ทบทวนแนวททางการปฏิการในห้องปฏิบัติการวิจัย ให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ ของสถาบันฯ

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
15 ธันวาคม 2559

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (สวทล) จัดกิจกรรมทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อความปลอดภัย ข่าวอบรมสารเคมี

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English