โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา STEM education ครั้งที่ ๒ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
23 พฤษภาคม 2560

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) ครั้งที่ ๒ ให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และคณาจารย์ที่สอนนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ได้รับเกียรติจาก คุณฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. เป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาสู่รายวิชา และกิจกรรมเสริมความคิดและพัฒนาบทเรียน [ ภาพกิจกรรม ]

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English