โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
14 มิถุนายน 2560

โครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการประชุมสัมมนาประจำปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์ “ยุทธศาสตร์และการปรับองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาคณะฯ ในภาพรวม ได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และแผนการปฏิบัติงานในอนาคตของคณะ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบช่อดอกไม้พร้อมเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น จากนั้นมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางและทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ โดย ดร.พิชัย สนแจ้ง (กรรมการประจำคณะ (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)) ผู้อำนวยสำนักพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ และนำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐-๒๕๖๕ โดยคณบดี และรองคณบดีฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และนำเสนอแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากภาควิชาและฝ่ายต่างๆ ด้วย [ ภาพกิจกรรม ]

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English