คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

คณะวิทยาศาสตร์
27 มิถุนายน 2560

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโครงการการผลิตกรดซัคซินิกจากแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ-เน้นเพื่อการนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ บรรยายและสาธิตการทำงานการผลิตเอทานอล และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการฯ [ภาพกิจกรรม]

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English