สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนิสิตช่วยงานด้านงานให้บริการ จำนวน 3 อัตรา

CLOSED

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เพื่อให้บริการ ให้คำแนะนำและตอบปัญหาแก่ผู้ที่มารับบริการ ณ จุดให้บริการ ดังนี้
- อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง 101
- อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี (KB) ชั้น 1
- อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ห้องให้บริการใช้งานคอมพิวเตอร์
- อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 ห้องให้บริการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Learning Space)

สามารถปฏิบัติงานได้ในเวลา 08:30น. - 16:30น.

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

15 ตุลาคม 2557 ถึง 27 ตุลาคม 2557

หมายเหตุ

สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่งานบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 0-3810-2760
สัมภาษณ์วันที่ 29 ตุลาคม 2557
เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นิสิตจะได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา และประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนิสิตช่วยงานด้าน IT Support จำนวน 2 อัตรา

CLOSED

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รายละเอียด ดังนี้
- ปฏิบัติงานในฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ
- สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows, MS Office และ AntiVirus Program
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ในการจัดทำเอกสารได้ดี
- มีความรู้เรื่อง Computer Hardware จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ สุภาพ และรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ๆ การแก้ไขปัญหา และค้นหาปัญหาต่างๆ
- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างดี

ช่วงเวลาที่รับสมัคร

15 ตุลาคม 2557 ถึง 27 ตุลาคม 2557

หมายเหตุ

สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่งานบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 0-3810-2760
สัมภาษณ์วันที่ 29 ตุลาคม 2557
เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นิสิตจะได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา และประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English