โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา STEM education คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
4 พฤษภาคม 2560

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) ให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ได้รับเกียรติจาก คุณฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน [ ภาพกิจกรรม ]

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English