คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรม การเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์
9 พฤษภาคม 2560

โครงการอบรม การเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรม “การเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำราและหนังสือ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำเอกสารวิชาการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้คณาจารย์มีการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น ได้รับเกียรติจากคุณภูสิทธิ พลายชมภู บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ เป็นวิทยากร [ ภาพกิจกรรม ]

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English