บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

คณะวิทยาศาสตร์
18 พฤษภาคม 2560

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในภาพรวมและสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน รวมถึงพัฒนากระบวนการแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรและเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมรองคณบดี และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น [ ภาพกิจกรรม ]

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English