คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab

คณะวิทยาศาสตร์
31 พฤษภาคม 2560

การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU) คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง SD-402E อาคารสิรินธร ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ และ ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในงานด้านสถิติและสามารถเป็นแนวทางในการนำไปใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับ [ภาพกิจกรรม]

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English