โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
7 มิถุนายน 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒-๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมโค โค วิว จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้และความเข้าใจในการเขียนและจัดทำเอกสารฯ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์มีการจัดเตรียมผลงาน เพื่อใช้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา หนังสือ และตำราทางวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดและชี้แจงการดำเนินโครงการฯ [ภาพกิจกรรม]

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English