คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการสื่อสาระวิทยาศาสตร์สำหรับนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑

คณะวิทยาศาสตร์
12 มิถุนายน 2560

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการสื่อสาระวิทยาศาสตร์สำหรับนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข รองประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสาระวิทยาศาสตร์สำหรับนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑ และการพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ของสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กล่าวรายงาน จากนั้น ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช หัวหน้างานสื่อสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นำเข้าสู่กิจกรรมเสริมทักษะการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยเด่นของหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ และรับฟังบรรยายพิเศษ “เทคนิคการสื่อสารด้วยภาพในยุคโซเชียล” โดย คุณแพรประพันธ์ นัยยุติ ที่ปรึกษากลยุทธ์การสื่อสารโครงการ Food Innopolis และอดีตนักข่าวทำเนียบรัฐสภา โดยมี ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิต อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ ดร.วาสินี พงษ์ประยูร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ดร.สามารถ สายอุต อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และ น.ส.จิดาภา จิตประสงค์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ให้น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย/ ผู้รับข่าวสาร ทั้งภายในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Link ข่าว: วันใหม่ ไทยพีบีเอส ออกอากาศ 14 มิ.ย. 2560 http://program.thaipbs.or.th/WanmaiThaiPBS/episodes/45881 (นาทีที่ 01:15:37) [ ภาพข่าว/ ภาพกิจกรรม]

SHARE      
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Copyright © Computer Center, Burapha University
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Computer Center, Burapha University
ภาษาไทย       English